Geodetické služby online

Vyhotovenie geometrického plánu býva jedným z najčastejších úkonov ktoré vykonáva geodet prípadne geodetická firma. Jedná sa o komplexné znázornenie a zákres zmenených parciel nehnuteľností, najčastejšie pozemkov a stavieb.

Geodetické služby online
Geodetické služby online (Foto: dobrygeodet.sk)

Väčšina klientov sa s potrebou vypracovania geometrického plánu stretne pri výstavbe nového rodinného domu. Pre aké účely sa najčastejšie vyhotovuje takýto geometrický plán? Často krát sa jedná o rozdelenie pôvodného pozemku, prípadne aj o opačný proces a to pri zlučovaní viacerých pozemkov do jedného väčšieho celku. Ďalej sa takýto plán vyhotovuje pri zameraní rozostavanej stavby alebo pri zameraní stavby pred kolaudáciou budovy. Vyňatie z pôdneho fondu je tiež jednou z požiadaviek kde sa takáto služba vykonáva. Ako posledné môžeme spomenúť vyznačenie rozsahu vecného bremena ktoré býva takto zaznačené v geometrickom pláne a ktoré sa často vyskytuje ako požiadavka klientov na geodetické práce.

Samotné geodetické služby, konkrétne vypracovanie geometrického plánu môže vykonávať iba fyzická alebo právnická firma ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie geodetických a kartografických prác. Dnes je možné si geodetické práce objednať aj online cez internet.

Text:PR